เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

27

03 2024

- พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

25

03 2024

- ฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

24

03 2024

- ฝึกซ้อมย่อยพิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

10

03 2024

- โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ วันที่ 10-11 มีนาคม 2567

02

01 2024

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทำการแสดง ณ เซ็นทรัลนครสวรรค์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ กับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

01

02 2024

- เรียนวิชาแก้วสาระพัดนึก

27

01 2024

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นครู" ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ วันที่27-28 มกราคม 2567

13

01 2024

- จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด