เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

22

09 2023

- การเรียนการสอนวิชาแก้วสารพัดนึก

01

09 2023

- จัดโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ หลักสูตร"การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือกในยุคดิจิทัล" (ตั้งแต่เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2566)

20

08 2023

- รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บัดนี้ - 30 กันยายน 2566)

19

08 2023

- จัดโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ หลักสูตร"การเสริมสร้างเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู" รุ่นที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 24 กันยายน 2566)

17

08 2023

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2566 หลักสูตรปกติ (ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 สิงหาคม 2566)

05

08 2023

- ตรวจ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 สิงหาคม 2566)

28

07 2023

- หยุดวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ

25

07 2023

- ค่ายส่งเสริมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตน นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566)