เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

22

06 2024

- สาขานิติศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "กฎหมายภาษี" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

20

06 2024

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 67 (ภาคปกติ) ระหว่างวันที่20-22 มิถุนายน 2567

20

06 2024

- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ)

16

06 2024

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 67 (ภาคปกติ) ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์

14

06 2024

- กิจกรรม Coaching และติดตามผลการจัดทำโครงการเพื่อการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ณ มหาวิทยาลัยเจ้าะพระยา ในวันที่14 และ 21 มิถุนายน 2567

31

05 2024

- ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (รอบลงพื้นที่) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2

30

05 2024

- ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

28

05 2024

- โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประเสริฐเสวนา (วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567)