เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

30

10 2021

- สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

25

10 2021

- ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

22

10 2021

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 (วันที่ 22-29 ตุลาคม 2564)

20

10 2021

- ปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

11

10 2021

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การอบรมพนักงานขับรถตัดอ้อย"(ครั้งที่ 2)โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (11-12 ตุลาคม 2564)