เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

09

01 2021

- ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

25

12 2020

- เรียนวิชาแก้วสารพัดนึก ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

22

12 2020

- โครงการอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (22-23 ธันวาคม 2563)

29

10 2020

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563)

22

10 2020

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

18

10 2020

- สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

25

09 2020

- คลีนิกวิจัย

21

09 2020

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 (21-22 กันยายน 2563)