เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

31

05 2024

- ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (รอบลงพื้นที่) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2

30

05 2024

- ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

28

05 2024

- โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประเสริฐเสวนา (วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567)

27

05 2024

- อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567)

19

05 2024

- สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

18

05 2024

- สอบคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎิบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

17

05 2024

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม จังหวัดนครสวรรค์" ณ เรือนร่มไม้รีสอร์ท (17-18 พฤษภาคม 2567)

14

05 2024

- โครงการพัฒนาศักยภาพ "สูงวัย สร้างสุข" ณ เทศบาลตำบลบางประมุง