เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

24

04 2021

- สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

20

04 2021

- เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

12

04 2021

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 รุ่นที่ 5

26

03 2021

- ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

25

03 2021

- ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

16

03 2021

- โครงการฝึกอบรมเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (16-17 มีนาคม 2564)

14

03 2021

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (14-15,18-22 มีนาคม 2564)

12

03 2021

- ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ