-->

เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

16

07 2022

- เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

09

07 2022

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

03

07 2022

- รายงานตัวและลงทะเบียน หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

02

07 2022

- รายงานตัวและลงทะเบียน(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

26

06 2022

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ฯ