เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

26

06 2022

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ฯ

23

06 2022

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

19

06 2022

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

17

06 2022

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (17 มิถุนายน 2565)

13

06 2022

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรปรัชญสดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (13 มิถุนายน 2565)