วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ KTIS Group ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง