ม.เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปี ต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชน

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แถลงต่อสื่อมวลชนนครสวรรค์ว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาลัยที่ให้โอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับฐานะอย่างแท้จริง ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปี พ.ศ.2561 ต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชนในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยได้เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานดังที่ได้รับเกียรติจากทุกองค์กรและทุกๆบุคคลในการจัดงานนี้ซึ่งดำเนินติดต่อกันทุกๆปีตลอดมา ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นของชุมชน และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เชื่อมั่นว่ามีผลงานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ที่สามารถรายงานต่อชุมชนได้ในทุกๆปีการศึกษา สำหรับการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในปีนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่จากทุกปีที่ผ่านมาเช่นเคย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากำหนดหลักการแสดงผลงานในรอบปีว่าจะต้องเป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และใช้ศักยภาพการแสดงในระดับสูงโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาซึ่งในปีนี้เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบของละครจีน เรื่อง เจ้าหญิงห้าพระองค์ เพื่อนำเสนอผลงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอันประกอบด้วย การประกาศรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังปิดท้ายด้วยการจับฉลากมอบของรางวัลอีกด้วย