ข่าวทั้งหมด

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

เพิ่มเติม
วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

เพิ่มเติม
ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ อาจารย์ ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

เพิ่มเติม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร...

เพิ่มเติม
อ.ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว...

เพิ่มเติม
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
29 พฤศจิกายน 2559.. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ .....เสด็จไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา .....

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

เพิ่มเติม
อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน...

เพิ่มเติม
ในวันที่ 19 พ.ย. 59 นี้ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาคณะอาจารย์ เข้าร่วมรับชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ณ...

เพิ่มเติม
อ.วิบูลย์ บุญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้...

เพิ่มเติม
กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557- 2558

เพิ่มเติม