เรื่องต้องรู้ เพื่อสู้กับ COVID-19 1 โดย...แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง

link pdf