มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ จำนวน 2 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ กมลสินธุ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ